Wegwerkzaamheden

Werkzaamheden It Achterbosk

Vanaf 4 september starten de werkzaamheden vanaf It Achterbosk 5 t/m de aansluiting op de Langebourren.
Aannemer KWS infra bv heeft het werk gegund gekregen van de gemeente Leeuwarderadeel en start volgende week met de eerste werkzaamheden in of nabij uw straat. KWS infra bv is een grote aannemer die landelijk opereert en projecten als deze meerder malen onderhanden heeft genomen.
Wij zien een plezierige samenwerking tegemoet waarin van beide kanten aandacht zal zijn voor de omgeving en kwaliteit.
Planning en fasering De aannemer start 4 september met de werkzaamheden vanaf It Achterbosk 5 t/m de aansluiting op de Langebourren. Medio oktober werkt de aannemer vanaf It Achterbosk 5 richting Hynstewaed en de overige straten.
Contact Tijdens de uitvoering is er dagelijks toezicht dat wordt gevoerd door dhr. Ronald Jonker van de gemeente Leeuwarden. Voor alle vragen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact met hem opnemen via ronald.jonker@leeuwarden.nl of telefoonnummer 14 058.
Inloopmiddag Tijdens de looptijd van het project organiseren wij in het begin wekelijks een inloop uur op het gemeentehuis van Stiens. Dit is op dinsdag van 15:00 tot 16:00 uur. Hier zal de toezichthouder van de gemeente Leeuwarden en de uitvoerder van de aannemer aanwezig zijn voor al uw vragen en interesse.

Archeologisch onderzoek

U woont op een deel van de oude terp van Stiens, daarom is het nodig dat bij werkzaamheden in de grond archeologisch onderzoek wordt gedaan.  Het is een mooie kans voor een kijkje in de bodem van de zuidelijke dorpsterp. In 2016 is door archeologen een booronderzoek gedaan. Er is materiaal aangetroffen zoals terpaardewerk, dierlijk botmateriaal en huttenleem. Dit dateert ruwweg uit de ijzertijd (ca 600 voor Chr. Tot 300 na Chr.). Er is ook recenter aardewerk aangetroffen. De kans is groot dat onder de bestrating nog intacte terplagen aanwezig zijn. Tijdens de werkzaamheden gaan archeologen de sporen en vondsten die tevoorschijn komen documenteren en verzamelen.

Kaartje It Achterbosk (1.08 MB)(Lees voor)

Bijlage "wij gaan beginnen" (255.37 KB)(Lees voor)

Onderhoud bruggen aan de Dokkumer Ie

Van september tot en met december 2017 wordt in opdracht van de gemeente door aannemer Atsma B.V. onderhoud aan vier bruggen aan de Dokkumer Ie uitgevoerd. Twee bruggen worden vervangen en twee worden gerenoveerd. Het betreft de Koarnjumerfeartsbrêge over de Kornjumerfeart, de twee Bruggen over de Stienserfeart nabij Britsum en de brug aan de Wurgedyk bij Tichelwurk. Tijdens de werkzaamheden worden tijdelijke pontonbruggen beschikbaar gesteld voor fietsers en voetgangers.

De twee bruggen bij Britsum over de Stienserfeart worden buiten het vaarseizoen (vanaf week 44) gerenoveerd, aangezien de vaarweg hier volledig wordt gestremd. Via de scheepsvaartberichtgeving wordt dit te zijner tijd nog nader gecommuniceerd.

Werkzaamheden Langedyk Alde Leie

Van  woensdag  18 oktober t/m vrijdag 8 december vinden er werkzaamheden plaats aan de Langedyk te Alde Leie.

Van woensdag  18 oktober t/m dinsdag 31 oktober  wordt de asfaltverharding vernieuwd op het weggedeelte buiten de bebouwde kom  tot aan de  Hege Hearewei. Het wegvak is gestremd voor doorgaand verkeer. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.

Vanaf maandag 6 november t/m vrijdag 8  december  wordt de verharding vernieuwd  in de bebouwde kom. Het wegvak is dan gestremd voor doorgaand verkeer.

Vanaf  maandag 6 november t/m vrijdag 10 november wordt de asfaltverharding vernieuwd. De aansluitingen met It Skoalpaed en Op ’t Fintsje worden  aangehaald.

De percelen langs het wegvak zijn dan niet bereikbaar . De bewoners van de Langedyk en it Skoalpaed dienen dan elders te parkeren.

Van maandag 13  november t/m vrijdag  1 december wordt de bestrating aangepast  aan de zijde van de woningen. De bewoners van de Langedyk  moeten dan elders parkeren.

SILLAN EN MENNO VAN COEHOORNWEI IN  BRITSUM

Aannemer A. Faber BV begint op maandag 6 november 2017 met de werkzaamheden bij de Menno van Coehoornwei ter hoogte van de woningen nr. 19 en 21. De rijweg is gedurende ca 2 weken gestremd voor al het gemotoriseerde verkeer omdat er een regenwaterriool in de asfaltweg wordt aangelegd. Voor voetgangers en fietsers blijft de doorgaande weg wel toegankelijk.
We houden de rijweg niet langer gestremd dan nodig. Als de werkzaamheden vlot verlopen dan kan de rijweg al eerder opengesteld worden. Eerst nog door gebruik te maken van een tijdelijk verharding. Op een later moment wordt de asfaltweg hersteld. Ook dan zal de rijweg tijdelijk gestremd zijn. Op onderstaande  tekening is aangegeven in welke volgorde de aannemer de werkzaamheden uitvoert. Voor de kerstvakantie zijn de straten in de kleuren rood, geel, groen en blauw aan de beurt. Op 15 januari 2018 gaat de aannemer verder met het herstraten van de straten met de oranje en paarse kleur. Half februari 2018 zijn de werkzaamheden afgerond. Aangezien wij in de wintermaanden ook aan het werk zijn, is de gehele planning wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.