Herindeling

Op deze pagina vindt u de actuele stand van zaken over de bestuurlijke toekomst van Leeuwarderadeel.

Waarom gaan we fuseren?

We gaan om verschillende redenen fuseren met  Leeuwarden. De belangrijkste is dat we u goed kunnen blijven bedienen. En dat u goed in uw gemeente kunt wonen, leven en werken. De bevolking in onze gemeenten verandert. Die vergrijst en ontgroent. Ook krijgen gemeenten steeds meer taken. Om die uitdagingen aan te kunnen, is een grotere gemeente nodig.

Door de fusie bundelen en versterken we onze strategische capaciteit. Zo kunnen we beter een samenhangend beleid maken. Voor nu en in de toekomst. En dat biedt kansen! Een grotere gemeente is ook nodig om financieel gezond te blijven. En de voorzieningen en leefbaarheid op peil te houden. Landelijk heeft een grotere gemeente ook meer invloed dan een kleine.

Hoe verloopt het fusieproces

Voordat de gemeente gaat fuseren zijn er een aantal stappen te nemen. Een aantal hebben we al genomen. Van alle stappen in het proces houden we u op de hoogte. Waar mogelijk wordt u erbij betrokken. In bijgaand overzicht hebben we het globaal voor u op een rijtje gezet.

Wanneer zijn de eerste stappen gezet

Raadplegend referendum, 30 januari 2013
De gemeente Leeuwarderadeel heeft woensdag 30 januari 2013 de stemlokalen geopend voor het raadplegend referendum over de toekomst van de gemeente Leeuwarderadeel. In de onderstaande notities leest u meer hierover.

De uitslag van het referendum is op 30 januari om 23.00 uur vastgesteld. In de raadsvergadering van 14 februari is de uitslag van het referendum besproken. In het verslag van de raadsvergadering kunt u lezen wat er besproken is.  U kunt ook de opnames van de raadsvergadering bekijken:

In de gemeenteraad van 14 februari heeft de raad ook een drietal moties unaniem aangenomen en de uitvoering daarvan aan het college opgedragen. Alle drie de moties geven aan dat er stappen gezet moeten gaan worden richting de gemeente Leeuwarden. Over de in de moties genoemde zaken is een aparte notitie gemaakt. “Notitie bestuurlijke toekomst Leeuwarderadeel”. Hierin wordt nader ingegaan op de gezette en nog te zetten stappen.

Opstarten fusie traject richting Leeuwarden

In de vergaderingen van 14 februari 2013 en 14 maart 2013 is door de raad een keuze gemaakt een fusietraject op te starten met de gemeente Leeuwarden. Informatie hierover leest u in de notitie "Met Leeuwarden naar 2018".

Hoe ziet gemeente Leeuwarden er na 1 januari 2018 uit

Op dit kaartje (10.27 MB)(Lees voor) kunt u zien hoe de gemeente Leeuwarden er na 1 januari 2018 uitziet.

 

Een herindelingsontwerp voor drie gemeenten

De gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân hebben de volgende stap gezet richting drie herindelingen in noordwest Fryslân. De burgemeesters en wethouders van de zeven gemeenten hebben één gezamenlijk herindelingsontwerp gemaakt en leggen dat nu voor aan de gemeenteraden. De intentie van het voorstel is om op 1 januari 2018 te herindelen.

Eén herindelingsontwerp voor drie herindelingen

Per 1 januari 2018 vinden er drie herindelingen plaats. De herindelingsclusters zien er zo uit:

1.            Leeuwarden: Leeuwarden, Leeuwarderadeel en deels Littenseradiel
2.            Súdwest-Fryslân: Súdwest-Fryslân en deels Littenseradiel
3.            Westergo i.o.: Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en deels Littenseradiel

Alle herindelingen zijn verbonden met de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo i.o, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom is er één herindelingsontwerp opgesteld.

Het herindelingsontwerp

In het herindelingsontwerp staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop, de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeente (visie). Het herindelingsontwerp is te lezen of te downloaden via www.herindeling2018.frl en in het Fries via www.weryndieling2018.frl.

Het fusietraject

 • November 2015: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsontwerp. In Leeuwarden gebeurt dit 16 november; in de overige gemeenten 12 november. Hierna ligt het document acht weken ter inzage.
 • April 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties).
 • April 2016: Definitief herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
 • Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
 • September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
 • September 2017: Publicatie herindelingswet
 • 22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten
 • 1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start

Herindelingswebsite

De voortgang van het herindelingsproces is te volgende op de gezamenlijke website van de betrokken gemeenten: www.herindeling2018.frl en www.weryndieling2018.frl. Deze website biedt informatie over het gezamenlijke herindelingsproces. Voor informatie van de afzonderlijke herindelingen kan doorgeklikt worden naar de betreffende gemeentelijke websites.

Inzagetermijn herindelingsontwerp voor de drie herindelingen gesloten

Het herindelingsontwerp voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân heeft acht weken ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen. In totaal zijn er 345 zienswijzen ingediend.

Ingediende zienswijzen in behandeling

Nu de inzagetermijn is verstreken en er geen zienswijzen meer kunnen worden ingediend, nemen de gemeenten de ingediende zienswijzen in behandeling. Van de in totaal 345 ingediende zienswijzen, zijn er 341 ingediend bij de gemeente het Bildt naar aanleiding van het initiatief Stop de Fusie. De overige zienswijzen betreffen andere zaken, zoals grenscorrecties en een zienswijze over naamgeving. Elke zienswijze wordt door het betreffende college van een antwoord voorzien. Wanneer de zienswijzen daartoe aanleiding geven, worden ze verwerkt in het definitieve herindelingsvoorstel: het herindelingsadvies. De zeven gemeenteraden stellen het herindelingsadvies in april 2016 vast; daarna gaat het naar de Provincie Fryslân.

Eén herindelingsadvies voor drie herindelingen

Per 1 januari 2018 vinden er drie herindelingen plaats. Deze herindelingen zijn met elkaar verbonden via de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo*, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom wordt er één herindelingsadvies opgesteld. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop; de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeenten (visie).

Het fusietraject

 • Tot en met 11 januari 2016 konden bij de eigen gemeente zienswijzen ingediend worden.
 • April 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties).
 • April 2016: Herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
 • Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
 • September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
 • September 2017: Publicatie herindelingswet.
 • 22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten.
 • 1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start.

*Westergo is een werknaam. Inmiddels hebben inwoners gekozen voor de naam Waadhoeke. De vier betrokken gemeenteraden nemen eind januari 2016 een officieel besluit over de naam.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de herindelingen in Fryslân op www.herindeling2018.frl.

Herindelingsadvies vastgesteld in de zeven colleges

Op 29 maart hebben de zeven colleges van burgemeester en wethouders het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld. De colleges leggen het herindelingsadvies nu voor aan de zeven gemeenteraden zodat zij daar in hun vergaderingen van 21 april een besluit over kunnen nemen.

Eén herindelingsadvies voor drie herindelingen

In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop. Denk onder andere aan de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeenten (visie). Hoewel er per 1 januari 2018 drie herindelingen plaatsvinden, wordt er één herindelingsadvies opgesteld. De drie herindelingen zijn met elkaar verbonden via de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over de (nieuwe) gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Wanneer het herindelingsadvies vastgesteld is door de gemeenteraden, gaat het naar de Provincie Fryslân en daarna naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ingediende zienswijzen behandeld

De voorloper van het herindelingsadvies, het herindelingsontwerp, heeft na de raadsbesluiten in november acht weken ter inzage gelegen. In die tijd zijn er in totaal 345 ingediende zienswijzen binnengekomen. In de gemeente het Bildt werden er 341 (identieke) zienswijzen ingediend en richtten zich op de betrokkenheid van de bevolking tijdens de besluitvorming. In de gemeenten Littenseradiel, Leeuwarderadeel, Súdwest-Fryslân en Menameradiel kwamen vier zienswijzen binnen. Deze zienswijzen betroffen andere zaken, zoals het proces, naamgeving en grenscorrecties. Na behandeling en beoordeling van de zienswijzen is de conclusie dat in één geval de ingediende zienswijze leidde tot een wijziging in het herindelingsontwerp. Het gaat hierbij om een kleine wijziging in de begrenzing. Daarnaast leidde één zienswijze tot een tekstuele aanvullling. Alle zienswijzen zijn door de betrokken gemeente van een antwoord voorzien en samengevat in een reactienota. De reactienota is verwerkt in het herindelingsadvies.

Het fusietraject

 • 21 april 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties).
 • April 2016: Herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
 • Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
 • September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
 • September 2017: Publicatie herindelingswet.
 • 22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten.
 • 1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start.

Herindelingsadvies drie herindelingen richting provincie Fryslân

Gisteravond (21 april) hebben de zeven gemeenteraden het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld. Het herindelingsadvies wordt verzonden naar de provincie Fryslân, zodat Gedeputeerde Staten haar zienswijze over de drie herindelingen kan geven om deze vervolgens door te sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eén herindelingsadvies voor drie herindelingen

Per 1 januari 2018 vinden drie herindelingen plaats:

 • Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen van Littenseradiel vormen de nieuwe gemeente Waadhoeke;
 • Leeuwarderadeel en tien dorpen van Littenseradiel fuseren met gemeente Leeuwarden;
 • Vijftien dorpen van Littenseradiel herindelen met gemeente Súdwest-Fryslân.

De drie herindelingen zijn met elkaar verbonden door de opsplitsing van gemeente Littenseradiel. Daarom hebben de zeven gemeenten één herindelingsadvies opgesteld. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop. Nu het herindelingsadvies is vastgesteld door de zeven betrokken gemeenteraden, gaat het naar provincie Fryslân en daarna naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De vervolgstappen

De besluitvorming over deze herindelingen ziet er als volgt uit:

 • April 2016: herindelingsadvies naar provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
 • Juni 2016: provincie Fryslân stuurt herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
 • September 2016 – mei 2017: behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
 • September 2017: publicatie herindelingswet.
 • 22 november 2017: herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten.
 • 1 januari 2018: start van drie nieuwe gemeenten.

Gedurende dit besluitvormingsproces bereiden de zeven gemeenten de fusies verder voor om per 1 januari 2018 de dienstverlening als nieuwe gemeenten te kunnen leveren.

Meer informatie online

Het herindelingsadvies van de drie herindelingen is te vinden op de websites www.herindeling2018.frl (Nederlands) en www.weryndieling2018.frl (Fries). Voor informatie over de afzonderlijke herindelingen kan doorgeklikt worden naar de betreffende gemeentelijke websites. Voor de Waadhoeke-gemeenten  het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen van Littenseradiel is vanaf vrijdag 22 april een nieuwe website online: www.waadhoeke.nl. Hierop staat alle informatie en het laatste nieuws over de herindeling Waadhoeke.

Getekende zienswijze herindeling

Zienswijze herindeling (1.23 MB)(Lees voor)