Financiën: de budgetcyclus van de gemeente

 

Wat is een begroting?

De begroting van een gemeente is te vergelijken met uw huishoudboekje. De gemeente krijgt inkomsten, dit noemen we baten. De gemeente doet ook uitgaven, dit noemen we lasten. Jaarlijks wordt de begroting van de gemeente door de gemeenteraad vastgesteld. In de begroting wordt aangegeven wat de plannen van het college en de raad zijn. De programmabegroting bestaat uit een aantal verschillende programma’s zoals onderwijs, verkeer, recreatie, zorg en veiligheid. In elk programma worden de inkomsten en uitgaven jaarlijks tegenover elkaar gezet. De (programma)begroting moet in iedere gemeente voor 15 november worden vastgesteld.

Wat is een kadernota?

Om de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar te plannen stelt de gemeente een kadernota op. In de kadernota geeft de gemeenteraad een richting aan voor de begroting. De keuzes bij de kadernota leiden uiteindelijk tot een begroting voor het volgende jaar.

Wat is een bestuursrapportage (voorjaars- en najaarsnota)?

Door middel van de bestuursrapportages legt het college van burgemeester en wethouders tussentijds verantwoording af. De bestuursrapportages verschijnen twee keer per jaar in een voorjaars- en een najaarsnota. Dit is een tussentijdse verslaglegging van de voortgang van de activiteiten uit de programmabegroting en een rapportage over de financiële afwijkingen.

Wat zijn jaarstukken?

Na afloop van het begrotingsjaar legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde financiële beleid. De gemeenteraadsleden van Leeuwarderadeel krijgen de jaarrekening en het jaarverslag. Dit noemen we de jaarstukken. In een speciale raadsvergadering stelt de gemeenteraad de jaarstukken vast. De begroting en de jaarrekening worden voor goedkeuring aan het bestuur van de provincie gestuurd, de Gedeputeerde Staten.