Gemeentewapen
Gemeentevlag
Gemeentewimpel

Gemeentewapen

In 1622 is het wapen van Leeuwarderadeel voor het eerst te vinden op de kaart van Friesland in de ‘Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslandt’.  Waarschijnlijk is het wapen ontstaan in de periode dat Keimpe Donia (1595 – 1616) of Ernst Harinxma Donia (1616 – 1634) grietman was. Een grietman van vroeger is de burgemeester in deze tijd. Het wapen is in de jaren er na niet veel veranderd. Wel is ontdekt dat het wapen van Leeuwarderadeel andere kleuren heeft gehad. Op 25 maart 1818 wordt het wapen door de Hoge Raad van Adel als volgt vastgelegd: “Gevierendeeld; het 1e van zilver beladen met 3 groene klaverbladen staande 1 en 2; het 2e, 3e en 4e van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud, getongd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon”. De leeuwen hebben waarschijnlijk hun rode tong te danken aan een kaart met daarop het ingekleurde wapen, die als voorbeeld heeft gediend om het wapen officieel te kunnen gebruiken.

Gemeentevlag en gemeentewimpel

De gemeente heeft ook een eigen vlag. Bij de opening van het gemeentehuis in 1965 werd de vlag onthuld. Het ontwerp van de vlag kwam van de Fryske Rie foar Heraldyk. Zij hebben in 1999 ook het ontwerp voor de gemeentewimpel gemaakt.

De gemeenteraad heeft in 1963 de vlag vastgesteld. “Behoudens instemming van de Hoge Raad van Adel, zal bestaan uit drie horizontale banen van blauw, geel en blauw met aan de broekzijde een gelijkbenige driehoek van wit, waarop een klaverblad van groen”. De kleuren zijn afgeleid van het wapen, de drie banen vertegenwoordigen de drie ‘trimdelen’, terwijl de klaver het agrarische karakter van de gemeente weergeeft.

Op 30 september 1999 besloot de gemeenteraad om een gemeentewimpel in te stellen met de volgende omschrijving. “In het blauw kanton (vierkant) is de gele leeuw opgenomen als verwijzing naar de naam. De rood en witte banen bepalen de plaats van de gemeente in Fryslân, in dit geval in het deel Oostergo, dat vroeger een rood wapen had met zilveren balken”.
Voor de overige Friese gemeenten zijn wimpels ontworpen volgens dezelfde systematiek, blauw en witte banen voor gemeenten in Westergo en groen en witte banen voor gemeenten in Zevenwouden. Voor de stadswimpels is gekozen voor de kleuren blauw en geel, omdat deze kleuren al langer in gebruik waren o.a. door de vereniging van de Friese Elf Steden.

Voor meer informatie: Documentatiestichting Leeuwarderadeel

Wanneer kan ik de vlag uithangen en wat is de vlaginstructie

Voor veel mensen is het onduidelijk wanneer en op welke wijze de Nederlandse driekleur gehesen mag worden. Vandaar dat u hieronder de regels over het hijsen van de vlag aantreft.

vlagprotocol instructies