Aanvraag leerlingenvervoer

Als ouder wilt u graag dat uw kind naar een geschikte school gaat. Misschien is de dagelijkse reis hierdoor extra duur of moeilijk. Bijvoorbeeld als uw kind erg lang moet reizen om op school te komen. Of als uw kind een handicap heeft en aangepast vervoer nodig heeft. In een aantal gevallen kunt u een beroep doen op de regeling voor het leerlingenvervoer van de gemeente Leeuwarderadeel.

De gemeente zorgt ervoor dat kinderen naar een geschikte school kunnen gaan. Bijvoorbeeld een school die past bij de handicap van het kind. Of bij de levensbeschouwing van de ouders. Deze scholen zijn niet altijd op kleine afstand van huis te vinden. Het vervoer van huis naar school kan hierdoor duurder uitvallen. Ouders kunnen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.
Wanneer kunt u een tegemoetkoming aanvragen?

 • als u ouder, verzorger of voogd bent van een leerling die in de gemeente staan ingeschreven
 • als de afstand tussen de woning en de school minimaal 6 kilometer is
 • als de aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar is ingediend voor 1 juni voorafgaande aan het schooljaar
 • als de leerling tijdens het schooljaar van school verandert, dan mag de aanvraag ook tijdens het schooljaar worden ingediend.

Hoe kan ik deze tegemoetkoming aanvragen

U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de sector Publiekszaken. U kunt het formulier opsturen naar:
Gemeente Leeuwarderadeel
T.a.v. het College van burgemeester en wethouders
Postbus 24
9050 AA Stiens

 

 

Onder aan deze site kunt u het aanvraagformulier leerlingenvervoer, formulier advies begeleiding en de toelichting op aanvraag formulier downloaden.

 

Toelichting op het aanvraagformulier

 • voor de toekenning van de vergoeding leerlingenvervoer gaat de gemeente uit van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school
 • vraagt u aangepast vervoer aan of openbaar vervoer met begeleiding. Dan is het formulier 'Advies  van de Commissie van Begeleiding of Permanente Commissie Leerlingenzorg' noodzakelijk. Dit formulier moet samen met de aanvraag worden ingediend
 • formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld worden niet behandeld. Wij vragen u de ontbrekende gegevens aan te vullen
 • een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet uiterlijk 31 mei worden ingediend. Lukt het (door omstandigheden) niet om de formulieren voor 1 juni in te dienen? Neemt u dan contact op met de sector Publiekszaken,tel. (058) 257 66 75
 • vergeet u niet de wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de vergoeding, direct schriftelijk aan de medewerkers van Publiekszaken door te geven?

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb ingediend?

 • nadat u uw aanvraag heeft ingeleverd, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Is dit niet het geval dan ontvangt u een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te leveren. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag 'niet ontvankelijk verklaard' wat betekent dat de aanvraag verder niet in behandeling wordt genomen
 • de gemeente beoordeelt daarna of u in aanmerking komt voor de aangevraagde wijze van leerlingenvervoer. Voor aangepast vervoer geldt een leeftijdsgrens
 • aanvragen die vóór 1 juni worden gedaan voor het nieuwe schooljaar worden vóór 1 augustus behandeld. U ontvangt schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding. Daarnaast wordt in de brief vermeld welke wijze van vervoer aan u wordt vergoed
 • aanvragen die tijdens het lopende schooljaar worden gedaan moeten binnen 8 weken worden beoordeeld.

Kan ik bezwaar maken op de beslissing van de gemeente

Een aanvraag wordt voor 1 juni gedaan. Dit is dus een aanvraag voor het nieuwe schooljaar. Wanneer de gemeente een aanvraag niet voor 1 augustus behandelt kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing. Dit kan alleen als de gemeente u niet op tijd heeft gemeld dat zij meer tijd nodig hebben om over uw aanvraag te beslissen.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente of als een aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard (niet wordt behandeld) op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Om bezwaar te maken moet u een brief schrijven aan burgemeester en wethouders. Nadat u het besluit van de gemeente heeft ontvangen kunt u tot uiterlijk 6 weken bezwaar maken. Als burgemeester en wethouders uw bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wetten en regels

 • bij het aanvragen van een vergoeding gaan we uit van de kosten die gemaakt moeten worden voor het vervoer. De gemeente bepaalt welke wijze van vervoer worden vergoed aan de ouders. Uitgangspunt is een vergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer. De gemeente kan bepalen dat er een vergoeding wordt gegeven voor aangepast vervoer. Hierbij moet u denken aan (taxi)busjes of eigen vervoer (auto/(brom)fiets)
 • voor ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken kan een eigen bijdrage gelden. De bijdrage is gekoppeld aan een kilometergrens. De kilometergrens wordt door de gemeente vastgesteld. De kosten voor reizen binnen de kilometergrens zijn voor ouder(s) / verzorger(s)
 • kinderen die een school bezoeken voor speciaal (voortgezet) onderwijs betalen geen eigen bijdrage
 • een van de belangrijkste regels is de afstand van huis naar school. De afstand moet minimaal zes kilometer of meer zijn. Woont u dichter bij de school, dan krijgt u geen vergoeding. De afstand wordt gemeten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Meer informatie

Wilt u informatie over het leerlingenvervoer of hoe u een formulier aan kunt vragen? Neem dan telefonisch contact op met de betrokken ambtenaar op tel. (058) 257 66 75.

Tarieven 2016-2017

In de bijlage (157.41 KB)(Lees voor) staat de nieuwe tabel die voor het schooljaar 2016-2017 geldt.